Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘politiek’

Twitter neemt enorm toe in populariteit. De actie Stop de Bijensterfte vraag aandacht voor de actie via Bas de Wilde Bij.

Nu is er een nieuw intiatief: Tweet het Binnenhof. Vele kamerleden hebben een eigen twitter account. Twitter is dus een goede mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met kamerleden. Dit in tegenstelling tot e-mails die meestal door een secretariaat worden beantwoord. Op de site Tweet het binnenhof kan actie worden gevoerd en getwittert met kamerleden. Uiteraard is ook de actie Stop de Bijensterfte er sinds kort aanwezig.

We nodigen iedereen uit aan deze discussie mee te doen.

Advertenties

Read Full Post »

bijen_animated_728x90

Niet alleen in Nederland wordt actie gevoerd tegen de insecticiden. Er is inmiddels een petitie in Engeland, opgestart door Soil Association. Op hun website is een leuke animatie te zien. We hebben inmiddels contact opgenomen om te zien of je informatie kunnen uitwisselen of op Europees niveau kunnen samenwerken.

Website Soil Association

Website Soil Association

Daarnaast loopt er in Frankrijk ook een petitie tegen de insecticiden opgestart door Terre d’Abeilles :

franse actie

De rol van het Europees parlement wordt steeds groter ook in onderwerpen als bijensterfte en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zo is laatst in een beraad de bijensterfte besproken. Verschillende Europese ministers spraken hun bezorgdheid uit over de bijensterfte. Sommigen wilden zelf zo ver gaan om de honingbij in de lijst van beschermde diersoorten opnemen. Minister Verburg reageerde daarop: “bijen zijn geen wilde dieren maar al eeuwen gedomesticeerd”. Voor één keer moeten we haar daarin gelijk geven, dat klopt. Maar ze zegt hier niet achteraan dat het aantal imkers en bijenvolken in Nederland t.o.v. 1850 is gedaald van 200.000 volken naar 80.000 volken. En dat de wilde Nederlandse honingbij: een ondersoort genaamd Apis mellifera mellifera in Nederland niet meer in het wild voorkomt.

 Mogelijk zullen we in een later stadium ons meer gaan richten op Europees niveau.

Read Full Post »

Als onderdeel van het Algemeen Overleg van de vaste commissie van LNV is vandaag de bijensterfte aan bod gekomen.

Marianne Thieme had een sterk  betoog over de bijensterfte en de rol van de insecticiden daarin. Ze drong er bij de minister op aan om snel onderzoek te doen m.b.t. de giftigheid voor bijen. Vervolgens gaf ze aan dat ook de glastuinbouw hierin een rol speelt. Uit de kassen komt per jaar 50 kg van de stof Imidicloprid terwijl 0,1 ng al schadelijk is voor een honingbij. Ze vroeg de minister ook om een moratorium (tijdelijke stop van gebruik) voor deze middelen af te kondigen. De volledig tekst van de PvdD is HIER te lezen.

Mevrouw Jacobi van de PvdA sloot zich aan bij dit verhaal. Ook de heer Graus van de PVV gaf aan: ik houd niet van verboden maar als deze middelen slecht zijn moet het gebruik gestopt worden.

Dhr. Polderman van de SP draaide er ook niet om heen. Verbiedt deze middelen was zijn korte betoog.

Zoals verwacht verschool de minister zich achter vage zinnen waarin zelfs enkele onwaarheden in zaten.

Het enige dat ze wilde toezeggen is dat ze bij het College toelating Bestrijdingsmiddelen (CTgb) zal vragen om te kijken naar de giftigheid van deze middelen.

In de 2e ronde gaf Marianne Thieme terecht aan dat in het kader van een EEG wetgeving het College deze middelen opnieuw MOET toetsen voor 31 januari 2010.

Nogmaals herhaalde de minister een biologische ONWAARHEID n.l. dat toelating op mais geen probleem is aangezien bijen niet bij mais komen. Het is heel leuk om te zien dat Marianne Thieme op haar weblog een plaatje van de honingbij met verzameld MAIS STUIFMEEL laat zien.

Maar zoals al eerder gemeld: een lesje biologie zou op het ministerie van LANDBOUW, NATUUR EN MILIEU wel op zijn plaats zijn, maar dat heb ik al eerder geschreven.

Read Full Post »

bijen_animated_728x90Bas gaat woensdag 1 juli op reis. Hij gaat luisteren wat de politiek allemaal te zeggen heeft over de bijensterfte.

Maar hij gaat ook op een ludieke wijze voor het binnenhof de aandacht vragen van de politiek. Ze wijzen op de gevaren en ze iets geven wat ze hard nodig hebben als de bijen zijn uitgestorven. Maar wat precies…. dat blijft nog even geheim. Wel om een tipje van de sluier op te lichten. Bas gaat misschien lunchen met een aantal kamerleden in de openlucht en zal daarbij iets uitdelen dat betrekking heeft op de bijensterfte, bestuiving en drachtplanten.

Nieuwsgierig geworden?  Kom woensdag middag naar het binnenhof of volg de media, waarschijnlijk wordt Bas genoemd of gefilmd.

Neem in ieder geval woensdag ochtend even een kijkje in de regionale dagbladen.

Volg Bas op Twitter: BasdewildeBij

Volg Bas op Twitter: BasdewildeBij

Read Full Post »

Op 12 juni heeft de minister antwoorden gegeven op kamer vragen van de Partij voor de Dieren.

Deze partij had diverse vragen gesteld over de bijensterfte en de invloed van bestrijdingsmiddelen.

Met verbazing las ik deze antwoorden. Het blijkt dat de minister (en haar medewerkers) niet eens weten dat planten als mais bloeien. Ook vergeet ze even dat de bestrijdingmiddelen worden toegepast op gewassen als appels en peren. Volgens mij weet bijna elke Nederlander wel dat deze gewassen bloeien en intensief door bijen wordt bezocht?

Het lijkt met tijd voor een verplichte cursus biologie op het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij met als thema: de bloemetjes en de bijtjes.

Inhoudelijk ga ik hier niet in op de vragen van de minister.

Op de site Bijensterfte en op het Imkerplatform wordt de brief uitgebreid behandeld inclusief commentaar op de inhoud.

Read Full Post »

De minister van LNV heeft vandaag eindelijk een brief gestuurd aan de 2e kamer m.b.t. de bijensterfte. Hieronder een korte samenvatting.

In Nederland zijn nog onvoldoende gegevens over bijenhouderij en bijensterfte. Meer onderzoek naar bijenziekten, goede data, en het in kaart brengen van de Nederlandse imkerij is nodig voor het vinden van oplossingen voor bijensterfte.

Daarom is er budget vrijgemaakt van ongeveer één miljoen euro uit voor monitoring en onderzoek. Dit onderzoek moet ongeveer drie jaar duren.

Het doel van de monitoring is het jaarlijks vaststellen van de situatie van de bijenstand in ons land en factoren die invloed hierop hebben. Op die manier kan de minister een mogelijke negatieve ontwikkeling snel opmerken, mogelijke oorzaken analyseren, en op basis van deze gegevens maatregelen nemen. Het is de bedoeling dat dit zoveel mogelijk op Europees niveau plaatsvindt.

Op basis van het WUR onderzoek is de minister van mening dat ziekten en parasieten, waaronder de varroa-mijt en nosema, bedreiging nummer één vormen. Een andere oorzaak is de achteruitgang van foerageermogelijkheden door intensivering van landbouw, achteruitgang van natuur en toename van menselijke bevolking.

Ze onderkent ook de sterke vergrijzing en het hobbymatige karakter van de imkerij.  Een belangrijke stimulans voor de toekomst van de imkerij is het feit dat de minister van mening is dat voor bestuiving een reële vergoeding noodzakelijk is.

Tot slot meldt ze nog dat ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bijdragen aan de  achteruitgang van de honingbij.

De één miljoen euro die minister Verburg besteedt aan monitoring en onderzoek komt bovenop de € 170.000 per jaar die als cofinanciering dient van de EU Honingrichtlijn voor onderzoek naar de varroa-mijt.

Verder is voor een vitale bijenhouderij een beter aanbod van diverse planten waarop bijen kunnen foerageren noodzakelijk , zowel in agrarische als stedelijke gebieden. Minister Verburg draagt hieraan bij door verbetering van akkerranden en de verdere uitrol van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Daarnaast doet ze een beroep op alle betrokkenen: land- en tuinbouw, bijenhoudersverenigingen, waterschappen en andere terreinbeheerders om bij te dragen aan een toename van drachtplanten.

Blij? Jawel.

Is nu alles opgelost? Nee.

Want de ervaring leert dat het mooi is om notities te schrijven en geld vrij te maken maar er moet een hele inspanning worden geleverd om tot daadwerkelijke verbeteringen te komen.

Ik ga me beraden hoe nu verder maar nu eenmaal deze actie loopt lijkt het me belangrijk dat er een vinger aan de pols wordt gehouden dat er ook daadwerkelijk actie uit volgt. Zowel van uit de overheid, bedrijfsleven als particulieren. Op grote en kleine schaal.

Bovendien wordt één aspect: de invloed van gewasbeschermingsmiddelen  onderbelicht. Als er geen ander type toelatingsonderzoek komt (ook kijken naar sub-lethale effecten en niet alleen acute giftigheid)  blijven bijen sterven.

Kortom….wordt vervolgd.

Read Full Post »

Kamervragen Thieme

De druk op de minister van LNV wordt opgevoerd.  Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft op 6 mei 2009 kamervragen gesteld over de bijensterfte. In zijn kamervragen gebruikt hij de ingezonden brief van Jeroen van der Sluijs en Henk Tennekes met als titel: Nederlands toelatingsbeleid nieuwe generatie insecticiden verzuimt bijenvolken te beschermen; als basis.

De minister wordt verzocht te antwoorden waarom de genoemde insecticiden nog steeds in Nederland zijn toegestaan.

De complete tekst is HIER te lezen.

In deze kamervragen vraagt Thieme tevens of de minister in haar reactie op het eerder genoemde rapport van Plant Research International voor het zomerreces ook  wil ingaan op het gebruik van de schadelijke insecticiden.

Read Full Post »

Older Posts »